Særskilte attestasjonsuttalelser

Dette er oppdrag avtalt med ledelsen eller en ekstern
kontraktspart.