Revisjon av årsregnskap

Dette er vår hovedtjeneste hvor formålet er å kvalitetssikre virksomhetens lovpålagte årlige regnskapsinformasjon.

Gjennom vår revisjonsberetning gir vi en uavhengig bekreftelse av årsregnskapets pålitelighet overfor eiere, ledelse og eksterne brukere.

Vi sikrer et rettvisende beslutningsgrunnlag og at bokføring og regnskap i det alt vesentlige er i samsvar med lovgivningens krav. I tillegg bidrar vi gjennom vårt arbeid til at formuesforvaltningen og den interne kontrollen i virksomheten er tilfredsstillende.