Redegjørelser og bekreftelser etter
selskapslovgivningen

Kvalitetssikring av lovbestemte finansielle data til aksjeeiere og foretaksregisteret i bl.a følgende situasjoner:

• Stiftelser av selskap
• Avtaler mellom aksjonærer og selskap
• Kapitalforhøyelse og -nedsettelse
• Fusjon og fisjon
• Omdanning og avvikling