RSS Revisorforeningen

  • Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering October 8, 2019
    Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.
  • Rentebegrensningsregelen endres October 7, 2019
    Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.
  • Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020 October 7, 2019
    Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.

RSS Regnskap Norge