RSS Revisorforeningen

  • Skal utrede forslag om ny foreningslov October 21, 2020
    Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger.
  • Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen October 21, 2020
    Regjeringen foreslår at den nye ordningen med kompensasjon for reiselivsnæringen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.
  • Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny revisorlov October 20, 2020
    Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021.

RSS Regnskap Norge